Czy wspólnota mieszkaniowa musi mieć NIP?

 

Tematyka związana ze Wspólnotami Mieszkaniowymi zawsze budzi ogromne emocje, zwłaszcza wśród tych właścicieli lokali mieszkalnych w danym bloku czy wielorodzinnym budynku mieszkalnym, którym szczególnie zależy na losie Wspólnoty, aktywnie angażując się przy tym w jej życie. Jednak sytuacja prawna Wspólnot Mieszkaniowych nie jest tak klarowna i prosta do zrozumienia, jak powinno by się wydawać, co bardzo wyraźnie rzutuje na sposób zarządzania i rzeczywisty wpływ właścicieli lokali na lokalną społeczność.

Jednym z tematów, który szczególnie budzi szereg pytań jest osobowość prawna Wspólnot Mieszkaniowych, co przekłada się wprost na pytanie o to, czy wspólnota mieszkaniowa musi mieć NIP i REGON. Czy wspólnota mieszkaniowa ma NIP i powinna go mieć? Zapraszamy do krótkiej lektury nt. Wspólnot Mieszkaniowych i NIP.

Spis treści:

Wspólnota mieszkaniowa – NIP i inne formalności

Na wstępie należy podkreślić, że wspólnota mieszkaniowa jest specyficzną formą jednostki organizacyjnej, która nie posiada osobowości prawnej, ale jednocześnie uczestniczy w innego rodzaju procesach gospodarczych. Z tego wynika obowiązek wywiązywania się przez wspólnoty mieszkaniowe z wszelkich powinności o charakterze ewidencyjnym oraz rejestracyjnym.

Co to oznacza w praktyce? Jest to jednocześnie odpowiedź na pytanie, czy wspólnota mieszkaniowa musi mieć NIP i REGON. Każda wspólnota mieszkaniowa, niezależnie od tego, czy strukturalnie jest to wspólnota mała, czy też duża, powinna posiadać nadany numer REGON, a tym samym powinna zostać wpisana do krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarczych. W tym celu niezbędne jest złożenie w urzędzie statystycznym formularza RG-1, stanowiącego „wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem”. Wraz z wnioskiem niezbędne może być przedłożenie kopii uchwały o wyborze zarządu (ewentualnie z protokołem) lub też stosowny akt notarialny w tym zakresie.

czy wspólnota mieszkaniowa musi mieć nip i regon

NIP wspólnoty mieszkaniowej – co poza REGONem?

Najprawdopodobniej urząd statystyczny wymagał będzie dodatkowo okazania wypisu z księgi wieczystej, lub też odpowiedniego aktu notarialnego, który potwierdzi wyodrębnienie przynajmniej jednego lokalu w danej nieruchomości.

Stanowi to w praktyce czystą formalność i po nadaniu wspólnocie mieszkaniowej numeru identyfikacyjnego REGON (zgodnie z Ustawą o statystyce publicznej), kolejnym krokiem będzie wystąpienie o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) do właściwego urzędu skarbowego.

Dlaczego jest to niezbędne? Ponieważ w myśl przepisów Ustawy o własności lokali wspólnota może dokonywać zobowiązań finansowych (a także pozywać i być pozywaną w tym zakresie), zatem tym samym powinna posiadać NIP. Co ciekawe, nie wynika to wprost z przepisów regulujących działalność wspólnot, ale jest domniemanym efektem zakresu jej funkcjonowania. O nadanie numeru NIP wspólnota mieszkaniowa powinna wystąpić w przeciągu 30 dni od momentu wpisu do rejestru REGON.

Czy wspólnota mieszkaniowa musi mieć NIP?

Szukając najprostszej odpowiedzi na pytanie, czy wspólnota mieszkaniowa ma NIP, należy odpowiedzieć krótko, że tak i o taki numer wspólnota powinna wystąpić poprzez złożenie do właściwego dla miejsca swojej działalności urzędu skarbowego poprawnie wypełnionego formularza NIP-2. Obowiązek taki wynika z faktu, że wspólnota mieszkaniowa jest płatnikiem podatku dochodowego (w myśl przepisów Ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników), a sam numer NIP jest niezbędny do prowadzenia wszelkich rozliczeń. Co więcej, złożenie wniosków o REGON i NIP jest obowiązkiem wspólnoty, przez co nie wymaga to stosownej zgody ogółu właścicieli w formie stosownej uchwały.

Podobne artykuły: