Wspólnota Mieszkaniowa: czy ma osobowość prawną?

Wspólnota mieszkaniowa tworzona jest w chwili, kiedy w obrębie nieruchomości zostanie wyodrębniony przynajmniej jeden lokal mieszkalny, a prawa własności do niego zostaną przeniesione na nowego właściciela. Tego typu zrzeszenia mają określone obowiązki, ale także prawa. Jednak, czy wspólnota mieszkaniowa ma osobowość prawną? Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat.

Spis treści:

Wspólnota mieszkaniowa, a osobowość prawna – podstawowe informacje

Wspólnotą mieszkaniową określa się grupę właścicieli, których mieszkania należą do tej samej nieruchomości. Z reguły jest to jeden budynek, choć zdarzają się sytuacje, kiedy do jednego zrzeszenia przynależy kilka sąsiadujących ze sobą obiektów. Taka zbiorowość ma konkretne prawa i obowiązki. Bardzo często pojawia się jednak pytanie: czy wspólnota mieszkaniowa ma osobowość prawną? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma ona osobowości prawnej. Tego typu jednostki określa się mianem ułomnej osoby prawnej. Mając ten status, wspólnota może:

  • nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania,
  • pozywać innych oraz być pozywanym.

Wspólnota mieszkaniowa – osobowość prawna o charakterze ułomnym

Zapis prawny nie przyznaje wspólnocie mieszkaniowej standardowej postaci prawnej, a to oznacza, że nie jest ona również traktowana na równi z osobą fizyczną. W świetle prawa oznacza to, że jest uznawana za jednostkę organizacyjną – bez osobowości prawnej. Pomimo tego, należy mieć świadomość, iż takie stowarzyszenie ma zdolność sądową oraz procesową.

Zgodnie z przepisami prawnymi wspólnota mieszkaniowa sama w sobie nie może nabywać praw własnościowych, np. do gruntów. Oznacza to, że nie mając osobowości prawnej, nie może ona dysponować majątkiem. W praktyce jednak, członkowie wspólnoty, którzy wyrażą chęć nabycia lub zbycia gruntów mogą zlecić zarządowi wspólnoty tego typu działania. Po przegłosowaniu i zatwierdzeniu uchwały w imieniu członków planuje się więc wspomniane inwestycje.

Odpowiadając na pytanie, czy wspólnota mieszkaniowa ma osobowość prawną, można śmiało stwierdzić, że nie. Chociaż jednostce przysługują pewne przywileje, to nie jest to typowa osobowość prawna, pojawiają się więc pewne ograniczenia oraz wymagania wobec stowarzyszenia.

wspólnota mieszkaniowa osobowość prawna

Wspólnota mieszkaniowa, a osobowość prawna – status prawny

Wspólnota mieszkaniowa nie ma osobowości prawnej. Określa się ją jednak mianem przedsiębiorstwa lub też spółki. Nowi członkowie są do niej włączani przymusowo, nabywając lokal w obrębie podlegającej jej nieruchomości. Zdecydowana większość wspólnot:

  • zakłada firmę, której nazwa składa się z nazwy przedsiębiorstwa połączonej z określeniem „wspólnota mieszkaniowa”,
  • powołuje organy, w skład których wchodzi główny zarząd oraz zgromadzenie właścicieli lokali przynależących do wspólnoty,
  • ma swoją siedzibę, określoną adresem członka zarządu lub lokalu, w którym znajduje się biuro stowarzyszenia,
  • ma REGON oraz NIP.

Rodzaje wspólnot mieszkaniowych, a ich prawa i obowiązki

Wspólnoty mieszkaniowe dzielą się przede wszystkim na małe i duże. W pierwszym przypadku liczba lokali, które do nich przynależą – nie przekracza trzech, a do rozporządzania własnością stowarzyszenia konieczna jest zgoda wszystkich właścicieli. Duża wspólnota mieszkaniowa składa się z co najmniej czterech lokali. W tym przypadku podjęcie decyzji również zależy od głosów właścicieli lokali, jednak decyduje większość i nie ma konieczności uzyskania jednomyślności.

Niezależnie od wielkości stowarzyszenia, jej członkowie mogą podejmować decyzje w takich samych sprawach. Dotyczy to m.in. planowanych remontów czy konserwacji, ubezpieczeń, utrzymania porządku, dostarczania do wspólnoty mediów, zakupu gruntów, innych inwestycji i wydatków. Co więcej, mają identyczne prawa i obowiązki wynikające z konkretnych przepisów. Zarówno mała, jak i duża wspólnota mieszkaniowa ma także ten sam status prawny.

Podobne artykuły: