Broniewskiego 301-785 Warszawa
Oferta

Administracja i zarządzanie budynkami

Administrowanie i zarządzanie budynkami obejmuje:

 • odbiór nieruchomości od poprzedniego zarządcy przy udziale własnych inspektorów,
 • reprezentowanie Klienta na zewnątrz w kontaktach z organami administracji państwowej i samorządowej,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali oraz danych teleadresowych właścicieli,
 • weryfikacja stanu prawnego i faktycznego lokalu,
 • zwoływanie i organizacja zebrań wspólnoty, przygotowywanie projektów uchwał i sporządzanie wymaganej dokumentacji do projektu rocznego planu gospodarczego,
 • zawieranie niezbędnych umów dotyczących utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości oraz przynależnych do niej obszarach zielonych;
 • opracowanie szczegółowego zakresu zadań i obowiązków oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem,
 • przepisanie na wspólnotę umów zawartych z dostawcami mediów, w razie potrzeby – zawieranie kolejnych,
 • nadzór nad obsługą eksploatacyjną nieruchomości wspólnej (wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie warunków zawieranych umów oraz kontrola ich wykonywania),
 • naliczanie i windykacja opłat należnych z tytułu zaliczki na poczet planu gospodarczego oraz innych należności wspólnoty,
 • sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia nieruchomości, jej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,
 • zawieranie i kontrola niezbędnych umów dotyczących konserwacji i utrzymania obiektu,
 • przechowywanie i prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości oraz Książki Obiektu Budowlanego, książek serwisowych poszczególnych instalacji, łącznie z metrykami DTR,
 • optymalizacja kosztów ponoszonych przez Wspólnotę poprzez realizację Programu EKOzarządzania.

Sprawdź nasze pozostałe usługi: