Broniewskiego 301-785 Warszawa

INFORMACJE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Status Nieruchomości Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-785), ul. Broniewskiego 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045451, NIP: 1181611132, REGON: 017362537
 2. Pani/Pana* dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem*, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.
 3. Pani/Pana* dane mogą być przetwarzane jeżeli istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wynikających z zawartej umowy.
 4. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie pracownikom, tylko w celu umożliwienia wykonywania umowy, pracownikom powierzono pisemnie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub wykonywania obowiązków przewidzianych prawa..
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – art. 15 oraz motywy 63 i 64 RODO
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; art. 16 RODO
  c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; art. 18 RODO
  d) przenoszenia danych; art. 20 RODO
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego. art. 77 RODO
 7. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Pani/Pana* dane przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba, że zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Podanie danych jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana* dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.