Nasze standardy

• Działamy na zasadzie otwartości i przejrzystości, dbając o to aby nasi klienci byli jak najlepiej poinformowani o zakresie naszej działalności i metodach pracy, a także bieżącym stanie technicznym i ekonomicznym zarządzanej nieruchomości.

• Jako zarządcę obowiązuje nas tajemnica zawodowa, obejmująca informacje zdobyte w związku z wykonywaniem zawodu, których ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszyć interesy osób trzecich lub zamawiającego usługi, chyba, że z obowiązku utrzymania tajemnicy zawodowej zostalibyśmy zwolnieni przez uprawniony organ.

• Jako firma zarządzająca pozostajemy lojalni wobec naszych klientów i nie angażujemy się w żadne działania, co do których może zaistnieć uzasadnione podejrzenie, że pozostają w sprzeczności z interesami zamawiającego usługi.

• Umowy o zarządzanie nieruchomością, które zawieramy są jasno formułowane i zawierają wszystkie warunki uzgodnione przez strony, łącznie z zakresem obowiązków i odpowiedzialności zarządcy, numerem licencji zawodowej zarządcy nieruchomości odpowiedzialnego za ich wykonanie i informacją o ubezpieczeniu zarządcy od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością.

• Dbając o utrzymanie wysokiej jakości usług zarządzania nieruchomościami stale doskonalimy nasze zawodowe kwalifikacje w zakresie zagadnień prawnych, ekonomicznych, księgowych, finansowych, podatkowych, technicznych i organizacyjnych.

• Zarządzając nieruchomością wykonujemy nasze usługi według naszej najlepszej wiedzy i woli, uczciwie i z należytą starannością oraz dbałością o wysokie standardy zawodowe.

• Prowadzimy wymaganą prawem ewidencję księgowo-finansową odrębnie dla każdej zarządzanej nieruchomości oraz gromadzimy i starannie przechowujemy wszelkie dokumenty dotyczące tych nieruchomości.

• Środki pieniężne zamawiających przechowujemy na rachunkach bankowych odrębnych dla każdej nieruchomości i postępujemy z nimi zgodnie z dyspozycją zamawiającego i postanowieniami umowy.

• EKOzarządzanie – w naszej codziennej pracy mamy na uwadze ekologiczność naszych działań, dzięki czemu nie tylko dbamy o środowisko, ale także zmniejszamy koszty ponoszone przez naszych klientów.