Wycinka drzew na terenie wspólnoty mieszkaniowej. Kiedy trzeba mieć zezwolenie?

Wycinka drzew na terenie wspólnoty mieszkaniowej niesie za sobą szereg konsekwencji prawnych, co wywołuje wiele emocji wśród członków wspólnoty. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r., jednym z głównych instrumentów, których celem jest ochrona drzew, jest uzyskanie zezwolenia na ich planowane wycięcie, pod groźbą kar finansowych. Obowiązek ten dotyczy posiadacza gruntu, na którym znajduje się dane drzewo, przy zgodzie właściciela nieruchomości. O ile w przypadku osób prywatnych sprawa ta stosunkowo prosta, to wycięcie drzewa przez wspólnotę mieszkaniową jest już bardziej skomplikowane i wymaga bliższego wyjaśnienia.

Spis treści:

Wycinka drzew a wspólnota mieszkaniowa – interpretacja prawa

W myśl przepisów ustawy o własności lokali nieruchomością wspólną jest ta część gruntu oraz budynków i urządzeń, które nie przynależą do użytku prywatnego właścicieli lokali na wyłączność. Tym samym drzewo, które znajduje się na terenie nieruchomości wspólnej, podlega takim samym zasadom jej zarządzania, jak pozostałe elementy wspólnotowe.

Aby wyciąć to drzewo, zgodnie z przywołanymi przepisami konieczna jest zgoda właściciela terenu. W przypadku współwłasności nieruchomości faktycznie musi nastąpić zgoda na to wszystkich współwłaścicieli. Jednak w przypadku wspólnot mieszkaniowych zastosowanie mają również inne przepisy, które sprawiają, że sposób dalszego postępowania w tym zakresie, będzie uzależniony od rodzaju wspólnoty mieszkaniowej.

wycięcie drzewa przez wspólnotę mieszkaniową

Wycięcie drzewa we wspólnocie mieszkaniowej „dużej”

W przypadku tzw. „dużych” wspólnot mieszkaniowych, czyli liczących ponad 3 lokale. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (art. 83, ust.2, pkt 2), w przypadku gdy wspólnota mieszkaniowa powierzyła zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, to wniosek o usunięcie drzewa z nieruchomości nie wymaga osobnej zgody właścicieli. Tym samym zarząd nieruchomości nie musi uzyskać zgody wszystkich członków wspólnoty i samodzielnie może wystąpić o zezwolenie na usunięcie drzewa.

Wycinka drzew – wspólnota mieszkaniowa „mała”

Chęć usunięcia drzewa w tzw. „małej” wspólnocie mieszkaniowej objęta jest zgodnie z ustawą o ochronie przyrody przepisami kodeksu cywilnego, czyli tym samym wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa musi być podparty zgodą wszystkich współwłaścicieli. Jeśli nie wszyscy współwłaściciele wyrażą taką zgodę, to pozostała część, których współudział wynosi przynajmniej 50% całości, może wystąpić na drogę sądową, celem oceny interesu wszystkich współwłaścicieli.

Jak usuwać drzewa z terenu wspólnoty mieszkaniowej?

Celem uzyskania zgody na usunięcie drzewa z danej nieruchomości należy złożyć odpowiedni wniosek do władz lokalnych. Wniosek taki powinien zawierać szereg informacji (m.in. gatunek oraz precyzyjne wymiary drzewa), które wraz z innymi wymogami formalnymi zostały określone szczegółowo w art. 83b ustawy o ochronie przyrody. Zgodę na wycinkę drzew wydaje: wójt, burmistrz lub wojewódzki konserwator zabytków w przypadku, gdy cały teren, lub jego część podlega rejestrowi zabytków.

Wycięcie drzewa przez wspólnotę mieszkaniową na zgłoszenie

Istnieje pewien wyjątek prawny, który zezwala na wycinkę drzew i krzewów bez zezwolenia, gdy dotyczy nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność osób fizycznych, a wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mimo że wspólnota posiada pewne cechy osobowości prawnej (choć wprost jej nie posiada), to w przypadku, gdy członkami wspólnoty są wyłącznie osoby fizyczne, to usunięcie drzewa (bez celu prowadzenia działalności gospodarczej) może nastąpić wskutek wyłącznie zgłoszenia.