Sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej — co powinno zawierać?

Sprawozdanie finansowe we wspólnocie mieszkaniowej przygotowywane jest raz na rok. Należy to do obowiązków zarządcy nieruchomości. Dokument ten sporządzany jest za miniony rok kalendarzowy i musi zostać dostarczony właścicielom lokali przed końcem marca. Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe wspólnoty? A co jeszcze istotniejsze — kto podpisuje sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym tekście.

Spis treści:

Kilka słów wprowadzenia

Zacznijmy od tego, że wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli, których mieszkania znajdują się w danej nieruchomości. Natomiast sprawozdanie finansowe we wspólnocie mieszkaniowej to nic innego jak dokument zawierający bilans dochodów oraz wydatków danej grupy mieszkańców, poniesionych na poczet utrzymania zamieszkiwanej przez nich nieruchomości. Wydatki powinny być podzielone na kilka podstawowych kategorii. Wśród wydatków stałych należy uwzględnić koszty ogrzewania budynku, oświetlenia części wspólnych, koszty sprzątania, konserwacji (np. serwis wind), a także ubezpieczenie, wynagrodzenia zarządcy nieruchomości itp. Z kolei do wydatków zmiennych zalicza się np. koszty remontu. Jeśli chodzi o wygląd dokumentu, jakim jest sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej wzór nie został jednoznacznie określony.

Sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej w praktyce

Skoro sprawozdanie finansowe we wspólnocie mieszkaniowej zawiera zestawienie przychodów oraz wydatków, to naturalnym wydaje się, że należy odjąć wydatki od przychodów i wynik tych obliczeń również zamieścić w dokumencie. Otrzymana w rezultacie liczba może być dodatnia lub ujemna i wskazywać odpowiednio na nadwyżkę, lub stratę.

co powinno zawierać sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej?

Sprawozdanie finansowe we wspólnocie mieszkaniowej musi uzyskać aprobatę większości jej członków. W celu omówienia tego dokumentu oraz poddania go pod głosowanie zwoływane jest roczne zebranie właścicieli mieszkań w danej nieruchomości. Aby mogli oni dokładnie zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym wspólnoty mieszkaniowej wzór dokumentu, który będzie podstawą dyskusji, powinien zostać przesłany do właścicieli co najmniej na tydzień przed zebraniem. Po omówieniu treści dokumentu następuje głosowanie, w wyniku którego sprawozdanie zostaje przyjęte lub odrzucone. Zebranie służy także omówieniu kwestii strat i nadwyżek — tego, co z nimi zrobić i jak rozliczyć. Nadwyżki mogą np. zostać przekazane na fundusz remontowy, natomiast straty mogą zostać z niego pokryte, jeśli tak zdecydują członkowie wspólnoty.

Tym sposobem dotarliśmy do momentu, kiedy pojawi się odpowiedź na ostatnie z pytań postawionych we wstępie do tego tekstu, a mianowicie: kto podpisuje sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej. Otóż zobowiązany jest do tego ten, kto przygotował sprawozdanie, a więc zarządca nieruchomości, a w przypadku, gdy zarządzaniem nieruchomością zajmuje się samodzielnie zarząd wspólnoty, wówczas podpisy pod dokumentem składa co najmniej dwóch członków zarządu.

Podsumowanie

Sprawozdanie finansowe we wspólnocie mieszkaniowej jest tylko jednym z elementów sprawozdania rocznego, które powinno obejmować ogół czynności związanych z budynkiem mieszkalnym, podejmowanych przez zarządcę nieruchomości w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy sprawozdanie. Konieczność przygotowywania takiego dokumentu wynika z ustawy o własności lokali, jednak przepisy prawa nie narzucają jednoznacznie formy ani nawet konkretnych elementów, które powinny wchodzić w skład sprawozdania rocznego, w tym sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej. Wzór tego dokumentu może być najwyżej narzucony zarządcy nieruchomości przez wspólnotę.