Segregacja odpadów we wspólnocie mieszkaniowej

Temat segregacji odpadów budzi wiele emocji, bowiem obowiązujące od kilku lat przepisy wymagają zmiany podejścia ludzi do tego tematu. Regulacje zawarte w tzw. ustawie porządkowej obejmują poza właścicielami domów także mieszkańców budynków wielorodzinnych oraz samych zarządców takich nieruchomości. Tym samym do ich przestrzegania zobowiązane są wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, co sprawia, że odpowiedzialność za segregowanie śmieci nabiera charakteru zbiorowego. Jak zatem powinna wyglądać segregacja odpadów we wspólnotach mieszkaniowych? Żeby lepiej zrozumieć cały kontekst, warto przybliżyć sobie obowiązujące zasady.

Spis treści:

Segregacja odpadów — przepisy prawne

Do segregowania odpadów jesteśmy zobowiązani ze względu na obowiązek ochrony środowiska. Dlatego też, żeby działania na rzecz tej ochrony były bardziej skuteczne, ustanowiono przepisy, mające na celu ułatwienie zbierania i segregowania odpadów, które zobowiązują do określonego działania zarówno każde gospodarstwo domowe, jak i całe wspólnoty oraz gminy. Wszystkie przepisy porządkowe są wyrazem realizacji założeń Krajowego planu gospodarki odpadami 2022, którego głównym celem jest rozpowszechnianie w społeczeństwie dobrych nawyków recyklingowych oraz ograniczenia wytwarzania odpadów. Dlatego też wszyscy wytwórcy śmieci są zobowiązani do ich selektywnej zbiórki z podziałem na bio-odpady, papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, przy czym możliwe są też inne frakcje. Proces odbierania, a następnie gospodarki odpadami jest jednak trudnym przedsięwzięciem dla budynków wielorodzinnych, których charakter zabudowy sprawia, że generowana jest w nich znaczna ilość śmieci, o mocno zróżnicowanym charakterze.

Gospodarka i segregacja odpadami we wspólnocie mieszkaniowej

Ustawodawca zobowiązał gminy do recyklingu odpadów komunalnych i ich przygotowania do użycia na nowo na poziomie 50% w ujęciu wagowym. Żeby ten cel osiągnąć, obowiązkiem segregowania śmieci zostali objęci również właściciele nieruchomości, ale nie tylko w ujęciu prawa do własności, ale i prawa do użytkowania czy zarządzania. A w przypadku zabudowy wielorodzinnej obowiązek segregacji śmieci we wspólnotach mieszkaniowych spoczywa właśnie na wspólnotach. Pod względem kosztów prowadzenia pożądanej gospodarki odpadami, zarząd wspólnoty jest zobowiązany do złożenia w gminie specjalnej deklaracji określającej wysokość opłat za gospodarowanie odpadami (z części wspólnych jak i z poszczególnych lokali).

segregacja śmieci we wspólnocie mieszkaniowej

Segregacja śmieci we wspólnocie mieszkaniowej — zasady i sankcje

Gminy są zobowiązane do odbioru odpadów od ich wytwórców, a w przypadku budynków wielorodzinnych muszą to robić — odpowiednio do skali składowania śmieci — częściej. W związku z tym wspólnota jest odpowiedzialna za przygotowanie odpowiedniego miejsca na właściwe do selektywnej zbiórki pojemniki na śmieci. Miejsce to musi być zgodnie z rygorystycznymi warunkami technicznymi, z którego korzystanie nie może być uciążliwe dla mieszkańców. Co istotne, wspólnota mieszkaniowa odpowiada karnie i finansowo za dopuszczenie się nielegalnych czynów, lub przyzwolenie na nie. Dlatego np. niepoprawna segregacja może skutkować nawet czterokrotnie wyższą opłatą za gospodarkę śmieciami. Naruszenia mogą być dodatkowo karane finansowo przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Dlatego też warto zasady dotyczące obowiązku selekcji odpadów i zakresu odpowiedzialności jasno określić w regulaminie wspólnoty.

Podsumowanie

Realizacja zasad dotyczących segregacji śmieci we wspólnotach mieszkaniowych jest w praktyce trudna do wyegzekwowania. Zależność od indywidualnych zachowań poszczególnych mieszkańców wspólnoty, to ryzyko nałożenia sankcji finansowych na całą wspólnotę, a zatem solidarnie na wszystkich jej członków. Dlatego warto pracować nad edukacją ludności dotyczącą zasad ochrony środowiska, selekcji odpadów na poszczególne frakcje oraz współodpowiedzialności społecznej.