Obowiązki zarządcy nieruchomości w okresie jesienno-zimowym

Zakres prac zarządcy w okresie jesienno-zimowym w dużej mierze zależy od warunków pogodowych. Jesień i zima to dla niego z reguły bardzo intensywny czas. Konieczne jest wykonanie niezbędnych zadań, które eliminują czynniki stanowiące potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz mogą być przyczyną uszkodzenia obiektu budowlanego. Warto wcześniej zaplanować realizację tych obowiązków. O co w okresie jesienno-zimowym muszą zadbać zarządcy nieruchomości?

Spis treści:

Jesienno-zimowe obowiązki zarządcy nieruchomości

Odśnieżanie chodników, dróg i parkingów

W okresie jesienno-zimowym zarządca nieruchomości ma ustawowy obowiązek oczyszczania dróg i parkingów otaczających nieruchomość ze śniegu i lodu, jak również z błota, w takim stopniu, aby nie stanowiły one zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Szczegółowy wykaz środków chemicznych, które mogą być wykorzystane do tego celu oraz sposoby ich stosowania zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. W razie wypadku spowodowanego niedopełnieniem obowiązku właściwego odśnieżania tych elementów, uczestnicy wypadku mogą zażądać odszkodowanie od zarządcy nieruchomości. To właśnie m.in. należy do obowiązków zarządcy w okresie jesienno-zimowym.

Odśnieżanie dachu

Intensywne opady śniegu, połączone niekiedy z deszczem, stanowią poważne zagrożenie dla konstrukcji dachu. O szczególnym zagrożeniu możemy mówić podczas odwilży, gdyż 1m3 mokrego śniegu waży około 800 kg, a 1m3 topniejącego śniegu to już około 900 kg. Dla porównania 1m3 puchu śniegowego waży do 200 kg. Należy wziąć pod uwagę, że ciężar śniegu zależy nie tylko od ilości i intensywności opadów, ale także od długości jego zalegania oraz temperatury i wilgotności na zewnątrz. W praktyce oznacza to konieczność stałej kontroli grubości i ciężaru pokrywy śnieżnej na dachu. Dlatego zgodnie z zapisami prawa budowlanego jesienno-zimowe obowiązki zarządcy to usunięcie nadmiaru śniegu z dachu. Zarządca nieruchomości jest też zobowiązany usuwać niebezpieczne sople lodowe i nawisy śnieżne zwisające z budynków. Niedopełnienie tych obowiązków grozi nałożeniem kar na zarządcę oraz stanowi podstawę do uzyskania odszkodowania od zarządcy w razie wypadku.

obowiązki zarządcy nieruchomości w okresie jesienno-zimowym

Inne obowiązki zarządcy w okresie jesienno-zimowym

Dbanie o bezpieczeństwo specjalistycznych prac

Kontrole dachu w okresie jesienno-zimowym, usuwaniu śniegu czy sopli i zwisów to czynności, które wiążą się z pewnym niebezpieczeństwem. Zarządca nieruchomości ma obowiązek zatrudnić do tego celu osoby przeszkolone, posiadające odpowiednie uprawnienia, wyposażone w sprzęt BHP i alpinistyczny. W trakcie wykonywania takich prac porządkowych konieczne jest zabezpieczenie budynku i otaczającego go terenu, aby nie stwarzać zagrożenia dla mieszkańców. Dodatkowo należy poinformować przechodniów o przeprowadzanych pracach porządkowych. To właśnie są jesienno-zimowe obowiązki zarządcy nieruchomości.

Działania w razie uszkodzenia obiektu i kontrole bezpieczeństwa

Ponadto zarządca nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na ten obiekt, takich jak intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry i wyładowania atmosferyczne lub inne zjawiska, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem. Przepisy nakładają zakres prac zarządcy w okresie jesienno-zimowy, w tym przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia wyżej wymienionych czynników zewnętrznych, a przed każdą zimą budynek powinien przejść ocenę stanu technicznego.