Broniewskiego 301-785 Warszawa
Jakość

Nasze standardy w Status Nieruchomości

  • Działamy na zasadzie otwartości i przejrzystości, dbając o to, aby nasi klienci byli jak najlepiej poinformowani o zakresie naszej działalności i metodach pracy, a także bieżącym stanie technicznym i ekonomicznym zarządzanej nieruchomości.
  • Jako zarządcę obowiązuje nas tajemnica zawodowa, obejmująca informacje zdobyte w związku z wykonywaniem zawodu, których ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszyć interesy osób trzecich lub zamawiającego usługi, chyba że z obowiązku utrzymania tajemnicy zawodowej zostalibyśmy zwolnieni przez uprawniony organ.
  • Jako firma zarządzająca pozostajemy lojalni wobec naszych klientów i nie angażujemy się w żadne działania, co do których może zaistnieć uzasadnione podejrzenie, że pozostają w sprzeczności z interesami zamawiającego usługi.
  • Umowy o zarządzanie nieruchomością, które zawieramy, są jasno formułowane i zawierają wszystkie warunki uzgodnione przez strony, łącznie z zakresem obowiązków i odpowiedzialności zarządcy, numerem licencji zawodowej zarządcy nieruchomości odpowiedzialnego za ich wykonanie i informacją o ubezpieczeniu zarządcy od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością.
  • Dbając o utrzymanie wysokiej jakości usług zarządzania nieruchomościami, stale doskonalimy nasze zawodowe kwalifikacje w zakresie zagadnień prawnych, ekonomicznych, księgowych, finansowych, podatkowych, technicznych i organizacyjnych.
  • Zarządzając nieruchomością, wykonujemy nasze usługi według naszej najlepszej wiedzy i woli, uczciwie i z należytą starannością oraz dbałością o wysokie standardy zawodowe.
  • Prowadzimy wymaganą prawem ewidencję księgowo-finansową odrębnie dla każdej zarządzanej nieruchomości oraz gromadzimy i starannie przechowujemy wszelkie dokumenty dotyczące tych nieruchomości.
  • Środki pieniężne zamawiających przechowujemy na rachunkach bankowych odrębnych dla każdej nieruchomości i postępujemy z nimi zgodnie z dyspozycją zamawiającego i postanowieniami umowy.
  • EKOzarządzanie – w naszej codziennej pracy mamy na uwadze ekologiczność naszych działań, dzięki czemu nie tylko dbamy o środowisko, ale także zmniejszamy koszty ponoszone przez naszych klientów.