Moje pytania

Pytania dotyczące zarządzania nieruchomościami Status

1. Co to są koszty stałe w rozliczeniu mediów?

Koszty stałe w rozliczeniu mediów wynikają z umów zawartych pomiędzy Wspólnotą a dostawcą energii cieplnej bądź gazu. Ich wysokość zależy od wielkości zapotrzebowania ciepła budynku, które związane jest ze stanem technicznym budynku: odpowiednia izolacja techniczna oraz przeznaczenie. Opłaty stałe pokrywają między innymi koszty utrzymania instalacji i urządzeń służących do produkcji i przesyłu energii (ciepła) jak również pokrywają koszty utrzymania tych instalacji. Koszty stałe rozliczane są wg uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej. Wspólnota Mieszkaniowa może dokonać zmniejszenia kosztów stałych, zmniejszając moc zamówioną wg warunków zawartych w umowach.

2. Zgubiłem kluczyk do skrzynki pocztowej. W jaki sposób mogę dostać drugi?

Administracja nie jest w posiadaniu dodatkowych kluczy do właścicielskich skrzynek pocztowych. Klucze do skrzynek są wydawane przez developera bądź poprzedniego właściciela przy zakupie mieszkania i mają charakter indywidualny tak samo jak klucze do mieszkania. Jednym z rozwiązań w przypadku zgubienia jest wymiana wkładki zamka na nową. Można to zrobić we własnym zakresie bądź skorzystać z usług firm zajmujących się naprawą, bądź wymianą zamków. Warto również zwrócić uwagę czy skrzynka pocztowa jest wyposażona w numer identyfikacyjny (powinien się znajdować wewnątrz skrzynki pocztowej – naklejka lub tłoczenie). Na podstawie tego numeru i dokumentu potwierdzającego uprawienia do lokalu można dorobić klucz.

3. Kupiłam aktem notarialnym miejsce w garażu wielostanowiskowym. Proszę o informację, w jaki sposób jest naliczana stawka za utrzymanie miejsca postojowego w garażu?

Stawka na miejsca postojowe w garażu stanowiącym odrębną własność (własny nadany numer księgi wieczystej) liczona jest zgodnie z udziałem hali garażowej w części wspólnej nieruchomości. Zaś koszt poszczególnego miejsca liczony jest wg udziału miejsca postojowego w garażu np. 1/92 (przy jednym miejscu postojowym w hali o 92 miejscach). Właściciel jednego miejsca w hali garażowej zapłaci 1/92 kosztów, jakie ponosi lokal hali garażowej na utrzymanie części wspólnej nieruchomości.

4. W jaki sposób mogę zgłosić usterkę w lokalu mieszkalnym?

Jeżeli mieszkanie pozostaje jeszcze w rękojmi developerskiej to wszelkie usterki wewnątrz lokalowe, trzeba zgłaszać bezpośrednio do developera na wskazany adres i w formie pisemnej. Dane oraz wzór pisma najprościej uzyskać od administratora. Przy zakupie mieszkania powinni Państwo otrzymać instrukcję użytkowania lokalu, gdzie przeważnie jest opisana procedura zgłaszania usterki. Jeżeli mieszkanie jest już po upływie rękojmi developerskiej to wszelkie usterki wewnątrz lokalowe, należy usuwać we własnym zakresie.

5. Kto może sprawować funkcje Członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (art. 20 pkt 1):” (…) Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona”. Wybór dokonywany jest w formie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej.

6. Po co zamontowana jest bramka przy zejściu na poziom „-1”?

Bramki stanowią element drogi ewakuacyjnej. Zgodnie z Dz.U.2015.0.1422 t.j. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, drogi i wyjścia ewakuacyjne powinny umożliwiać szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożenia objętego pożarem lub paniką. Jeżeli na drodze ewakuacyjnej znajduje się zejście poniżej poziomu terenu (garaż, piwnica), schody powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający omyłkowe zejście ludzi w przypadku ewakuacji np. bramką uchylną.

7. Skąd wynika termin zapłaty zaliczki na utrzymanie części wspólnej? Kto ustala wysokość zaliczek i czy można je zmienić?

Termin zapłaty zaliczek na utrzymanie części wspólnej reguluje Ustawa o własności lokali (z dnia 24 czerwca 1994r.) Zgodnie z art.15 rozdziału 3 „ Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca”. Po analizie stanu i potrzeb danej nieruchomości, biorąc pod uwagę art.14 rozdziału 3 Zarząd/Zarządca nieruchomości poddaje pod głosowanie Plan Gospodarczy Roczny, po przegłosowaniu którego zaliczki mogą być wyższe lub niższe. Wysokość zaliczki można zmienić z pomocą przegłosowanej Uchwały (50%+1).

8. Mamy brudną wodę — jakie kroki może podjąć Wspólnota, aby woda była czysta?

Wspólnota Mieszkaniowa ma wiele możliwości przeciwdziałania złej jakości wody. W pierwszych krokach należy rozpoznać czy spadek jakości wody jest jednorazowy (awaria wodna) czy notoryczny. Jeżeli notoryczny należy rozważyć badanie wody przez SANEPID obejmujący kilka punktów kontrolnych na nieruchomości w tym: wejście do budynku, hydrofornię, lokale mieszkalne, opcjonalnie: pobór i badanie wody z węzła cieplnego (chociaż SANEPID uznaje to jako wodę technologiczną). Pobrane próbki we wskazanym zakresie (np. mętność, zapach, kolor) pokażą odpowiednie wyniki. W przypadku ich przekroczenia Wspólnota Mieszkaniowa może żądać od MPWiK bonifikaty finansowej w wysokości 3% za każdy przekroczony współczynnik (ważne! Przeczytaj umowę z MPWiK, mogą się one różnić). Jeżeli badania wykażą znaczące przekroczenia, należy rozważyć wykonanie ekspertyzy jakości rur (jeżeli ostatecznie uda się wykluczyć złą jakość wody od MPWiK). Ekspertyza wskaże dalsze działania takie jak: wymiana rur na nowe, montaż uzdatniania wody. Te działania w pełni pozwolą na poprawę jakości wody na terenie nieruchomości.

9. Zostałem wezwany przez administratora nieruchomości do udostępnienia łazienki w swoim lokalu, ponieważ lokal na niższej kondygnacji jest zalewany. Administrator sugeruje, że źródłem przecieku może być instalacja sanitarna w moim lokalu. Czy muszę udostępnić administratorowi i konserwatorowi budynku swoją łazienkę do oględzin, skoro u mnie nie ma śladów zalania ?

TAK. Na żądanie zarządu, właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje –
Ustawa o własności lokali Dz.U. z 1994 r. nr 85 poz. 388, art. 13, pkt 2.

10. Czy właściciel może założyć indywidualnie kamerę na ścianie, korytarzu w budynku gdzie nie ma monitoringu?

Tak, jeżeli uzyska zgodę Wspólnoty Mieszkaniowej w formie uchwały, które to będzie regulowała prawa i obowiązki – w szczególności zawierająca warunki ochron danych osobowych. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej powinien zobowiązać Właściciela Lokalu, aby do projektu uchwały załączył indywidualną interpretację GIODO w sprawie możliwości zamontowania kamer indywidualnych.