Koszty utrzymania windy we Wspólnocie Mieszkaniowej

Jednym z bardziej burzliwych tematów, które budzą dyskusje między członkami wspólnot mieszkaniowych i ich zarządami, jest kwestia kosztów utrzymania windy we wspólnocie. Nierzadko też, spory wywołane z tego powodu kończą się na wokandach sądowych. Zainteresowane strony powołują się z jednej strony na przepisy ustawy o własności lokali, a z drugiej na szeroko pojętą sprawiedliwość opłat – „bo dlaczego trzeba płacić za coś, z czego się nie korzysta?”. Jednak jak wygląda prawny stan rzeczy w zakresie opłat za windę we wspólnocie? Zanim wejdzie się w spór, warto na chłodno przeanalizować przepisy ustawy oraz zapoznać się z jurysdykcją w rzeczonym zakresie.

Spis treści:

Koszty utrzymania windy we Wspólnocie Mieszkaniowej — podstawa prawna

Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej, czyli właściciel lokalu wchodzącego w skład danej nieruchomości gruntowej, zgodnie z zapisami ustawy o własności lokali, posiada pewne prawa, ale także i obowiązki. I tak w art. 13 ust. 1 ustawodawca zobowiązał właścicieli do:

  • ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem własnego lokalu;
  • utrzymywania go w należytym stanie;
  • przestrzegania podstawowych zasad miru domowego;
  • oraz do współuczestniczenia w kosztach zarządu wspólnoty, ponoszonych na utrzymanie nieruchomości wspólnej.

Ostatni ze wskazanych punktów pozostaje kluczowy w kontekście rozważań dotyczących ponoszenia opłat za windę we wspólnocie. Zgodnie z przepisami prawa nieruchomością wspólną jest wszystko to, co nie służy wyłącznie do użytku indywidualnego właścicieli lokali i zalicza się tu zarówno grunt, części budynku, jak i wszelkie urządzenia i infrastrukturę. Co więcej, wszelkie wydatki, jakie ciążą na właścicielach w związku z utrzymaniem nieruchomości, są ponoszone przez nich proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości. Do kosztów zarządu nieruchomością wspólną zalicza się w szczególności wydatki:

  • związane z remontami oraz konserwacją;
  • na dostawę mediów (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda) w zakresie wspólnej części nieruchomości;
  • na infrastrukturę, jak antena zbiorcza i winda;
  • związane z opłatami dodatkowymi, jak ubezpieczenia i podatki;
  • ponoszone na utrzymanie porządku;
  • związane z wynagrodzeniem zarządu lub zarządcy.

Tym samym ustawodawca wyraźnie wskazał, że opłaty za windę są ponoszone przez wszystkich członków wspólnoty.

koszty utrzymania windy we wspólnocie mieszkaniowej

A co z opłatą za windę na parterze?

Najczęściej spory dotyczące utrzymania windy we wspólnocie wynikają ze zgłoszeń właścicieli lokali znajdujących się na parterach. Wychodzą oni z założenia, że skoro nie korzystają z windy, to nie powinni ponosić opłat za jej utrzymanie. O ile można zrozumieć takie pobudki, a sama jurysdykcja w tym zakresie nie jest spójna (jak np. sprawa zwolnienia z opłat za utrzymanie windy tych członków wielobudynkowej nieruchomości wspólnej, którzy w swoich budynkach windy nie posiadają), to jednak wykładnia prawna pozostaje w tym zakresie jednoznaczna. I tak już w 2008 r. ówczesny minister infrastruktury wyraźnie wskazał, że nie można kwestionować obowiązku ponoszenia opłat za utrzymanie dźwigów osobowych przez właścicieli lokali na parterze ze względu na podnoszony przez nich fakt niekorzystania z wind, ponieważ to mogłoby wywołać takie same głosy od członków wspólnoty posiadających lokale na pierwszym, czy nawet wyższych piętrach.

Podsumowanie

Kwestia utrzymania windy we wspólnocie mieszkaniowej jest zgodnie z przepisami prawa jednoznaczna — koszty są współdzielone przez wszystkich członków wspólnoty. Co więcej, przepisy te są bezwzględnie obowiązujące, czyli nie można tej kwestii rozwiązać inaczej, nawet jeśli członkowie wspólnoty byliby gotowi umówić się inaczej.