Czym jest statut wspólnoty mieszkaniowej?

Wspólnotę mieszkaniową zgodnie z ustawą o własności lokali tworzą właściciele wyodrębnionych lokali wchodzących w skład danej nieruchomości. Członkami wspólnoty mieszkaniowej stajemy się automatycznie w momencie zakupu mieszkania i podpisania aktu przenoszącego własność. Wspólnoty zatem nie trzeba zakładać. Nie możemy też zrezygnować z bycia jej członkiem. Zgodnie z ustawą wspólnota może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Spis treści:

Mała i duża wspólnota mieszkaniowa

Od stycznia 2020 mała wspólnota mieszkaniowa składa się z maximum trzech wyodrębnionych lokali. Zarządzanie odbywa się zgodnie z przepisami o współwłasności z Kodeksu cywilnego i postępowania cywilnego. Będąc członkiem takiej wspólnoty mamy obowiązek współdziałania w zarządzie wspólnoty. Do podjęcia decyzji w sprawach takich jak: prace konserwatorskie, bieżące rozliczenia, czyli obejmujących zwykły zarząd, potrzebna jest zgoda większości członków. A w przypadku działań wykraczających poza zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli nieruchomości.

Dużą wspólnotę mieszkaniową, czyli jeżeli mamy powyżej trzech właścicieli, obowiązuje ustawa o własności lokali. Przy powstawaniu Wspólnoty trzeba określić sposób zarządu nieruchomością wspólną. Obecnie najczęstszą praktyką jest powierzanie takiego zarządu wyspecjalizowanej firmie. Zarząd decyduje samodzielnie w przypadku czynności zwykłego zarządu, a w sytuacji przekraczających ten zakres, wymagana jest zgoda większości właścicieli. Czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu są przykładowo: przyjęcie rocznego planu gospodarczego, udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej.

czym jest statut wspólnoty mieszkaniowej

Czym jest statut wspólnoty mieszkaniowej?

Statut, lub też regulamin wspólnoty, może być podjęty w formie uchwały, jednak nie jest on wymagany żadnym przepisem prawa. Jeżeli jest podejmowany, to stanowi zbiór zasad rządzących wspólnotą, pod warunkiem, że jego postanowienia są zgodne z ustawą o własności lokali. Podstawową zasadą tworzenie statutu/regulaminu jest uszczegółowienie postanowień ustawy w sposób przydatny, bez nakładania na mieszkańców obowiązków, które są niezgodne z prawem. Głównym zadaniem statutu jest wyodrębnienie najważniejszych kwestii z obowiązujących przepisów prawa. Statut wspólnoty mieszkaniowej skraca i precyzuje zapisy ustaw, co ogranicza ich swobodną interpretację. Ułatwia też codzienne zarządzanie nieruchomością. Należy również pamiętać, że statut można zmienić inną uchwałą podjętą przez właścicieli lokali.

Statut/regulamin wspólnoty mieszkaniowej określa przede wszystkim:

  • prawa właścicieli nieruchomości: do korzystania z nieruchomości wspólnych, kontroli wydatków wspólnoty itp.
  • obowiązki właścicieli nieruchomości: płatność czynszu lub innych uchwalonych wcześniej opłat w terminie, informowanie o aktualnej liczbie osób zamieszkujących nieruchomość, czy zgłoszenie sprzedaży lokalu.

Czy wspólnota mieszkaniowa musi mieć statut?

Statut wspólnoty mieszkaniowej oczywiście nie jest obowiązkowy. W ustawie o własności lokali nie ma zapisów regulujących taki dokument. Mimo tego część wspólnot decyduje się na zawarcie w statucie przepisów ustawowych w sposób bardziej przystępny, tak aby ułatwić zarządzanie nieruchomością. To czy warto podjąć uchwałę, określającą statut w dużej mierze zależy od jakości powstałego dokumentu. Jeżeli będzie on przygotowany w oparciu o realne potrzeby członków danej wspólnoty to istnienie takiego dokumentu będzie w pełni uzasadnione.